Bosna  i  Hercegovina
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA
-OPĆINSKO  VIJEĆE GRUDE-
Broj: 01-05-1382/13

Grude, 25. rujna 2013.

 Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za ponedjeljak 30.  rujna  2013. godine s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vjećnička pitanja,

3.      Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja  2013. godine,

4.      Prijedlog Odluke o ustanovljenju javnih priznanja općine Grude,

5.      Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja JP „KOMUNALNO“ d.o.o. Grude,

6.       Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za reviziju JP „KOMUNALNO“ d.o.o. Grude,

7.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utemeljenju Javne ustanove „VRILO“ Grude,

 

 

                                      Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

                                                                                                                                    Predsjednik

                                                                                                                           Draženko Vranješ, v.r.