Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-OPĆINSKO  VIJEĆE GRUDE-

Broj: 01-05-1044/13

Grude, 12.  srpnja 2013.

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 17.  srpnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vjećnička pitanja,

3.      Izvješće Općinskog načelnika o radu u 2012. godini i za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2013. godine,

4.      Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude,

5.      Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude,

6.      Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za provedbu javnog natječaja za odabir strateškog partnera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Grude,

7.      Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknada za rad predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća u reguliranim tijelima općine Grude.

8.      Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknada za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „KOMUNALNO“ Grude,

9.      Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranitelja Grude,

10.  Prijedlog Odluke o provedbi regulacijskog plana Gospodarske zone „Pogana Vlaka-Poljanice“,

11.  Razmatranje Nacrta  Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke,

12.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Mire Pezera (Slavka) iz Pogane Vlake,

13.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Josipa Pezera (Anđelka) iz Pogane Vlake,

14.  Prijedlog Zaključka o zamjeni zemljišta između Milana Tomasa iz Drinovaca i općine Grude,

 

               Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

                                                                                                                                   Predsjednik

                                                                                                                            Draženko Vranješ, v.r.