grbBosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-990/13

Grude, 1. srpnja  2013. godine 

 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Grude („Službeni glasnik Općine Grude”, broj 1/08 i 2/13), a u svezi s člankom 26. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 10/12 i 18/13), Općinski načelnik Općine Grude, objavljuje

P O N O V L J E N I

 JAVNI OGLAS 

za prijavu kandidata za članove Popisnog povjerenstva

 lokalne samouprave općine Grude

  1. Ovim Javnim oglasom Općinski načelnik Općine Grude poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za člana Popisnog povjerenstva lokalne samouprave općine Grude u provođenju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području Općine Grude.

II. Popisno povjerenstvo ima 4 (četiri) člana, s time da je jedan član zaposlenik Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar, a obavlja slijedeće poslove:

rukovodi pripremama, organiziranjem i provođenjem popisa na teritoriju općine,  provodi izbor i imenovanje instruktora i popisivača lokalne samouprave, obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obveza u popisu, brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacijskih naputaka, preuzima tiskani popisni materijal i dijeli ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju popisivačima, osigurava prostorije i uvjete za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača, provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih sudionika u popisu, izdaje sudionicima u popisu propisana ovlaštenja za rad,  poduzima mjere koje jamče cjelovit obuhvat jedinica popisa, preuzima popisni materijal od instruktora, organizira i kontrolira obuhvat i kvalitetu popisnog materijala, osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta određenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, organizira prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa i priprema obračun nastalih troškova za pripremu i provedbu popisa u skladu s instrukcijama.

III. Kandidat za člana Popisnog povjerenstva lokalne samouprave mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

  1. opći uvjeti

·        da je državljanin BiH;  

·        da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;

·        da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

  1. posebni uvjeti

·        da ima psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

·        da bude raspoloživ preko dana, uvečer i vikendom za posao  popisa.

  1. Etnički sastav članova Popisnog povjerenstva lokalne samouprave propisan je odredbama članka 26. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH u 2013. godini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 10/12 i 18/13).
  2. Kandidati izabrani za članove Popisnog povjerenstva lokalne samouprave prolaze instruktažu  06. i 07.09. 2013. godine.
  3. Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su dostaviti kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): osobne iskaznice, diplome/svjedodžbe, a po potrebi i druge dokumente (potvrdu o stažu, potvrdu o nezaposlenosti, i sl.)
  4. Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijet osobnu iskaznicu radi popunjavanja Prijave kandidata za člana Popisnog povjerenstva lokalne samouprave.
  5. Mandat članova Popisnog povjerenstva lokalne samouprave traje do kraja svih aktivnosti vezanih za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

IX. Javni oglas je otvoren od 1. srpnja do 3. srpnja 2013.

Zainteresirani kandidati  su dužni osobno se prijaviti „Natječajnom povjerenstvu za izbor Popisnog povjerenstva lokalne samouprave“ u prostorijama Općine Grude, ulica fra Gabre Grubišića 4, radnim danom u vremenu od 8 do15 sati. Za sve dodatne informacije zovite 660-910.

 Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavanju uvjete natječaja o čemu će biti naknadno obaviješteni.

                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                        Ljubo Grizelj