grbTemeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Službene novine FBiH», broj 34/03) i Odluke o kriterijima za imenovanje nadzornih odbora javnih poduzeća i upravnih vijeća javnih ustanova čiji je osnivač Općinsko vijeće Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj 1/05) Općinski načelnik Grude objavljuje

 

                        JAVNI NATJEČAJ

                                     za izbor i imenovanje predsjednika i članova

                 Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Grude

 

I. OGLAŠAVANJE POZICIJE

1. Nadzorni odbor JP Veterinarska stanica Grude, predsjednik i 2 (dva) člana

II. OPIS POZICIJE

Opis pozicije Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Grude: Nadzire poslovanje društva, nadzire rad uprave, nadzire poslovne knjige, usvaja izvješća društva o poslovanju, podnosi članu društva godišnje izvješće o poslovanju društva, imenuje i opoziva članove uprave uz suglasnost člana društva, predlaže raspodjelu dobiti i način pokrića gubitaka te obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu društva.

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. OPĆI UVJETI IMENOVANJA

1. da su državljani Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu osuđivani za kazneno djelo ili gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u

    reguliranom tijelu, pet godina od pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme

    zatvorske kazne, te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,

4. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj

    razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja natječaja,

5. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH),

6. da nisu na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,

    vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 34/03),

7. da nisu članovi tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu

    interesa u organima vlasti Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 70/08),

8. da nemaju privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju u smislu  

    članka 2. točke 1.2 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH.

IV. POSEBNI UVJETI IMENOVANJA

–         SSS, VŠS ili VSS,

–         najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,

–         organizacijske i komunikativne sposobnosti.

Uz prijavu (s naznakom pozicije za koju se kandidiraju) s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati su dužni dostaviti:

– uvjerenje o državljanstvu ili preslik CIPS-ove osobne karte,

– kandidati koji budu imenovani dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog

  MUP-a ne starije od 6 mjeseci i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne  vodi

  kazneni postupak (točka III. 3),

– ovjereni preslik diplome (nostrificiranu diplomu ukoliko nije stečena u BiH ili je diploma

  stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),

– dokaz o radnom iskustvu u struci,

– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke III. alineje: 4., 5., 6., 7. i 8. ovog natječaja.

Kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom bit će pozvani na intervju.

Prijave kandidata koji ne budu stavljeni na listu s užim izborom neće se uzimati u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjereni preslik (ne stariji od 6 mjeseci).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

 

            OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE

            Sa naznakom «Za javni natječaj: Nadzorni odbor»

            fra Gabre Grubišića 4

            88340 GRUDE

 

Napomena: Natječaj je otvoren do 4. srpnja 2013. godine.