Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Zapadnohercegovačka

Općina Grude

Općinski načelnik

Broj: 02-38-482/13

Grude, 22. travnja 2013. godine

Temeljem članka 7., stavak 1. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2012./2013. godinu, r a s p i s u j e m:

 

J A V N I        N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

u akademskoj 2012./2013. godini

 

1. U akademskoj 2012./2013. godini dodijelit će se sedam stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u godišnjem iznosu od po 1.500,00 KM, a koja se isplaćuje u deset mjesečnih rata po 150,00 KM, i to:

 

– 3 stipendije – za magistar/magistrica matematike i fizike,

– 2 stipendije – za magistar/magistrica biologije i kemije,

– 2 stipendije – za magistar/magistrica geodezije i geoinformatike.

 

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin BiH,

– da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području općine Grude,

– da je student 3., 4. ili 5. godine,

– da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,

– da nije stariji od 26 godina,

– da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj,

– Pod pojmom student, u smislu ovog Natječaja, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij nakon kojeg stječe zvanje magistar/magistra s ukupno 300 ECTS bodova.

 

3. Ovim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:

Uspjeh u obrazovanju:

– prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja.

 

Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu – PRIJAVA, a uz koju treba priložiti:

– Uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),

– Ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),

– Uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2012./2013. godini,

– Ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),

– Ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (matičar ili fakultet),

 

4. Obrasci se mogu podignuti u zgradi općine Grude, fra Gabre Grubišića br. 4 (pisarnica), radnim danom od 8,30 do 15,00 sati, te na internet stranici općine Grude www.grude.info

 

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima za školsku 2012./2013. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: “Ne otvarati”, ili donijeti osobno u općinu ( Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).

 

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grude www.grude.info

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 039/660-911.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima.

 

6. Lista pristupnika koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploči Općine, fra Gabre Grubišića br. 4. i na internet stranici općine Grude www.grude.info

Svaki pristupnik Natječaju može na listu podnijeti pisani prigovor Načelniku u roku osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine, odnosno na internet stranici općine Grude www.grude.info , i to putem pošte na adresu: Općina Grude, fra Gabre Grubišića br. 4, Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, 88340 Grude.

Načelnik

 

Ljubo Grizelj

 

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce:

1. Prijava na natječaj za studentske potpore i stipendije

2. Izjava da student ne prima drugu stipendiju