Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Zapadnohercegovačka

Općina Grude

Općinski načelnik
Broj: 02-38-481/13

Grude, 22. travnja 2013. godine

Temeljem članka 5., stavak 1. Odluke o dodjeli materijalnih potpora studentima (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2012./2013. godinu,raspisujem:

 

J A V N I       N A T J E Č A J

za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2012./2013. godinu

I

U školskoj 2012./2013. godini dodjeljuje se pedeset (50) materijalnih potpora, u godišnjem iznosu od po 800,00 KM, a koja se isplaćuju u deset mjesečnih rata po 80,00 KM.

 

II

Pravo na potporu iz članka 1. iz ovog Natječaja mogu ostvariti studenti koji:

– su državljani Bosne i Hercegovine,

– nisu stariji od 26 godina,

– imaju stalno mjesto prebivališta u općini Grude najmanje 5 godina,

– ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit,

– su redoviti studenti,

– studiraju na državnim fakultetima BiH i/ili Republike Hrvatske.

 

III

Pravo na potporu, bez bodovanja, imaju redoviti studenti:

– djeca poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja,

– studenti invalidi sa stupnjem invalidnosti 90% i više,

– studenti bez oba roditelja,

– učenik/ca generacije Srednje škole A.B. Šimića Grude,

– student dobitnik rektorove i dekanove nagrade.

 

IV

Pravo na materijalnu potporu po imovinskom i socijalnom statusu studenti ostvaruju na temelju podataka o prosječnom prihodu uže obitelji u prethodnih 6 mjeseci.

Pravo na materijalnu potporu za studente prve godine ostvarit će maksimalno 12 studenata temeljem imovinskog i socijalnog statusa.

Pravo na materijalnu potporu bez obzira na imovinski i socijalni status ostvarit će 5 studenata, druge godine i više, s prosjekom ocjena većim od 4,5 ili 9,0 prema utvrđenom redoslijedu uspješnosti.

 

V

Uz Prijavu na Natječaj studenti trebaju dostaviti:

a) za sve studente:

– Uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),

– Ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),

– Uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2012./2013. godini,

– Ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),

– Ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva uže obitelji (matičar).

b) prema imovinskom i socijalnom kriteriju:

– Potvrdu od Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Grude da je student dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja (Udruga),

– Za studente invalide Rješenje mjerodavne invalidske komisije o stupnju invalidnosti,

– Za studente bez oba roditelja dostaviti Izvadke iz matične knjige umrlih (matičar),

– Potvrdu poslodavca o ostvarenim prosječnim ukupnim primanjima za sve članove uže obitelji u proteklih 6 mjeseci (neto plaća, naknada za ishranu, naknada za prijevoz i dr.),

– Za umirovljenike odrezak zadnje primljene mirovine,

– Ovjerenu izjavu podnositelja o ukupno ostvarenim dodatnim primanjima osim primanja iz radnog odnosa i mirovina za sve članove uže obitelji u proteklih 6 mjeseci (matičar),

– Potvrdu za učenika/cu generacije Srednje škole A.B. Šimića Grude od navedene škole,

– Potvrdu za dobitnike rektorove i dekanove nagrade od istih,

– Ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za prethodne godine studiranja (matičar ili fakultet).

 

VI

Povjerenstvo za utvrđivanje liste pristupnika može provjeriti vjerodostojnost svakog priloženog dokumenta.

Student, koji dobije studentsku potporu temeljem lažnih podataka dužan je vratiti ukupan iznos primljenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu u roku od 12 mjeseci od dana saznanja za navedene okolnosti.

 

VII

Prijave s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2012./2013. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: “Ne otvarati”, ili donijeti osobno u općinu ( Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).

 

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grude www.grude.info.

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, telefon: 039/660-911.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu materijalnih potpora neće se vraćati podnositeljima.

 

Načelnik

 

Ljubo Grizelj

 

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce:

1. Prijava na natječaj za studentske potpore i stipendije

2. Izjava da student ne prima drugu stipendiju

3. Izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva