NaslovnicaOpćinska upravaNatječaji i oglasiJavni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javog nadmetanja - licitacije 2019.

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javog nadmetanja - licitacije 2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA  GRUDE

OPĆINSKI  NAČELNIK


Broj: 02-14-353/19

Grude, 21. veljače 2019. godine

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članaka  2,5,7 i 8.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta  općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja  nekretnina u vlasništvu Općine Grude  («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15) i Odluka o prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/19), Općinski Načelnik  objavljuje

J A V N I  O G L A S  

 za  prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u

vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja – licitacije

I. PREDMET JAVNOG OGLASA  

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta uvlasništvu općine Grude označenog kao:

1.    k.č. 1368/794, zv. „Cere“, površine  342 m², upisana  u k.o. Grude, za početnu cijenu od 684,00 KM;

2.    k.č. 1368/795, zv. „Cere“, površine  400 m², upisana  u k.o. Grude, za početnu cijenu od 800,00 KM;

3.    k.č. 1368/796, zv. „Cere“, površine  400 m², upisana  u k.o. Grude, za početnu cijenu od 800,00 KM;

4.    k.č. 1368/797, zv. „Cere“, površine  283 m², upisana  u k.o. Grude, za početnu cijenu od 509,40 KM;

5.    k.č. 2271/223, zv. „Debela ljut“, površine  1174 m² u k.o. Ružići, za početnu cijenu od 4.696,00 KM;

6.    k.č. 1387/62, zv. „Dubrava lakat“, površine  400 m² u k.o. Tihaljina, za početnu cijenu od 2.000,00 KM;

7.    k.č. 1387/63, zv. „Dubrava lakat“, površine  700 m² u k.o. Tihaljina, za početnu cijenu od 3.500,00 KM;

 

II. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je građevinska sukladno važećim zakonskim propisima

III. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

IV. JAMSTVENI IZNOS

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela iz točke I. ovog oglasa, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, dok je za parcele redni broj 1.-4. iz javnog oglasa visina jamčevine se određuje u punom iznosu početne cijene.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja za parcelu redni broj:____ “.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja prije početka u suprotnom neće biti moguće pristupiti javnom nadmetanju.

Jamstveni iznos  neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedinu nekretninu jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u javnom nadmetanju, jamčevina se vraća na njegov račun u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatrati će se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Povjerenstvo za prodaju će dodijeliti  ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

V.  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 11.03.2019. godine, s početkom u 10:00 sati u Vijećnici općine Grude.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine nakon isplate kupoprodajne cijene i provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji.

VI. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa u prostorijama općine Grude, svakim radnim danom od 7.00-15.00 sati.

Kontakt telefon: 039/660-901.                                                                                   

                                        OPĆINSKI  NAČELNIK

                                      Ljubo Grizelj v.r.

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 22.2 °C
Tlak zraka: 988.2 mbar
Relativna vlaga: 42.0 %
Brzina vjetra: 5.0 m/s
Smjer vjetra: JI
Udar vjetra: 9.1 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 24.4.2019 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

trebizat-heritage-trails